இரட்சிப்பு (Ratchippu)

தமிழ் கிறிஸ்தவ மலர் (Tamil Christain Magazine)

Published before 11th of every month

2023 Quiz Winners list released! New

இயக்குநரிடமிருந்து… (Editorial)

July, 2024.

Editorial

வசன தியானம்

அருட்திரு. S. J. D தர்மராஜா

vasanaThiyanam

இந்தமாத சிறப்பு இறைசெய்தி

Author: Rev. S.J.D Dharmaraja

SpMessage


இந்திய கிறிஸ்தவ திருச்சபை வரலாறு

Author: Dr. S. Salome Manohar

Salomi's Article

சங்கீத தியானம்

Author: Rev. D. சுரேஷ் ராஜன்

VedaAratchi

வேதவினாக்கள்… (Scripture questions)

July, 2024.

ScriptQuest

 மற்ற கட்டுரைகள் (Other Articles)

இதழின் ஏனைய பகுதிகள் மற்றும் வேதவினா வெற்றியாளர்கள் பட்டியல் படிக்க…